โปรโมชั้่น School Summer Break

เพียงแค่โชว์บัตรนักเรียน นักศึกษา
ลดเพิ่มไปเลยอีก 5% จากเดิม

รายละเอียดของโปรโมชั่น
  • ระยะเวลาโปรโมชัน 6 - 31 มีนาคม 2566
  • เพียงแค่โชว์บัตรนักเรียน นักศึกษาลดเพิ่มให้อีก 5%
  • ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า